Det heter i Den Europeiske Menneskerettskonvensjon. Retten til respekt for privatliv og familieliv.

Artikkel 12: «Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.»

Artikkel 25: «Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.

Artikkel 30. «Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.»

Norge er domfelt gjentatte ganger av Den Europeiske Menneskerettsdomstol for brudd på denne bestemmelsen.

Folkebevegelsen Helsefrihet samarbeider med Barnevernsaksjonen om COVID svindelen iforhold til å beskytte befolkningen mot ulovlig medisinsk testing, spesielt vern rundt barna. Følg saken videre på barnevernsaksjonen.no og last gjerne ned ansvarserklæringen som er sendt ut til tusenvis av kommunale stillinger og skoler.

Folkeaksjonen Helsefrihet ønsker ikke å fortelle deg hva som er riktig og feil å gjøre for din egen helse, det må hver enkelt selv vurdere. Men vi oppfordrer alle til å tenke kritisk og kreve bevis på om vaksiner og medisin er trygge. Ellers aksepterer vi blindt autoritet uten å tenke selv.

«Politikere må en gang lære, både i Norge og andre steder, at de er ikke våre herrer. I demokratiene skal de være klar over hver eneste dag de våkner og hver eneste kveld de går å legger seg at de er våre tjenere, de er folkets tjenere. De skal stå giv akt, for oss i demokratiet! Det er noen av dem som tror de er blitt herrer, men der tar de faktisk feil. Der må de en gang lære at de tar feil. Eller så er demokratiet bare DILLBALL» – Erik Bye

I alle tider må vi sette strenge spørsmål til helsepåstander (også fra myndigheter). Vi må også tenke på hva medisin (inkludert vaksiner) faktisk inneholder og hvordan disse stoffene påvirker vår helse (også på langsikt). Vi er i en viktig tid hvor befolkningen må komme sammen for å beskytte sin frihet og helse.

Hovedfokus for aksjonen er å skape et friskt samfunn der frihet og sannhet er i sentrum.

  1. Befolkningen må kreve kontinuelig og grunding etterforskning av alle ledd i helsemyndighetene.
  2. Et mer rettferdig lovverk rundt mat, kosttilskudd og medisiner med informasjonsplikt.
  3. Et dynamisk direktedemokrati og et transparent helsevesen uten favorisering.

Her er noen anbefalte rettningslinjer for både samling og formidling av kunnskap:

  • Som sannhetssøkere vil det være nødvendig å holde tilbake dom og ikke bare sette vår lit til utsagn uansett hvor den kommer fra (inkludert autoriteter).
  • Du må stille spørsmål og kritisk undersøke disse utsagn og skrifter fra alle kanter, samt revurdere når ny kunnskap kommer frem.
  • Du må kun akseptere klare bevis og ikke til uttalelser fra en hvilken som helst person, for ethvert menneske er sårbare for alle typer feil.
  • Som søkere av sannheten må vi også mistenke og sette spørsmål til våre egne ideer når vi utfører våre undersøkelser, for å unngå å falle i fordommer eller uforsiktig tenkning.
  • Undersøk kritisk hvor kildene kommer fra, og hva intensjonen bak kan være.
  • Test ut hypoteser og teorier til du får svar på hva som fungerer og ikke fungerer. Legg til side det som ikke fungerer og følg bevisene som viser å lede til sannhet hvor enn det fører deg. Hvis vi dømmer ut ifra hva vi vil se kan vi fort forville oss i fordommer og uforsiktig tenkning.

Det burde igangsettes grundig forskning på hvordan forskjellige planter og naturlige næringsmilder kan postensielt beskytte mot virus, patogener og sykdommer. Dermed må denne kunnskapen legges frem for befolkningen i sin helhet med fritt valg.

Tvang på noen måte er IKKE en akspetabel løsning når det kommer til helse. Når det kommer til barn burde begge foreldrene være enige om et godt informert valg for sine barn.